نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان تحقق الگوی بهینه گسترش کالبدی- فضایی شهر اهواز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-35

آزیتا رجبی؛ بابک محمدی؛ نسا خزاعی