نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائـه الگـوی بهینـه مکـان یـابی فضـای سـبز شـهری بـا اسـتفاده ازGIS (مطالعه موردی منطقه ۲ کلان شهرکرج)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-61

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ فریبرز احمدی؛ نسرین گنجی