نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی دفن زبالههای جامد شهر ساری با استفاده از الگوریتمهای فازی در محیط GIS&RS

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-63

همایون موتمنی؛ عبدالخالق ذاکریان؛ سینا مرزبانی