نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایش شاخص عمودی خشکسالی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 64-71

قاسم کیخسروی؛ سهام میرزائی