نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-28

زینب کرکه آبادی؛ محسن نجارزاده؛ ساسان مسعودی