نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات عمومی در مناطق شهری شهر ارومیه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-46

هادی حکیمی؛ پریا علیزاده؛ مصطفی هرائینی