موضوعات = کاربرد GIS&RS در برنامه ریزی
تعداد مقالات: 151
6. ارائه الگوی مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی و دستیابی به منطقه زیست پذیر با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : منطقه 6 تهران)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 70-86

مژگان رضایی؛ محسن رنجبر؛ بهرام آزادبخت؛ علیرضا استعلاجی


11. تحلیل فضایی و مکان‌گزینی ایستگاه های آتش‌ نشانی کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-99

فاطمه دانشور؛ حمید صابری


12. بهینه‌سازی ضرایب منطقه‌ای فرمول تجربی فولر با برنامه ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک در حوزه‌های فاقد آمار به کمک داده‌های مکانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-18

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ بهروز ارسطو؛ سید علی اصغر هاشمی


14. تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست (2018 – 2000)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 72-84

حمید سلطانی نژاد؛ سروش خلیلی؛ زهرا شاهی؛ محمدتقی رضویان


20. بررسی توانمندی های مثلث ژئوتوریسمی شهرستان دهلران در استان ایلام

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-69

جمال مراد نژاد؛ وحید باقری


21. تجزیه و تحلیل و تولید نقشه پهنه بندی کیفی هوای شهر تهران با استفاده از داده پایش زمینی وRS

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-82

علی رجبلو؛ حسین آقا محمدی؛ مجید رحیم زادگان؛ محمد علی رجایی


22. بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی شهر نیشابور)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-97

قدیر صیامی؛ محمد گل محمدی؛ علی طالبی


25. بررسی تأثیر وقف بر کالبد شهرهای اسلامی (مطالعه موردی شهر میامی)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

زینب کرکه آبادی؛ مهدی اصغری