موضوعات = کاربرد GIS
تعداد مقالات: 81
26. بررسی علت فرونشست زمین در دشت ارزوئیه

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-98

محسن پور خسروانی؛ طیبه محمودی محمد آبادی؛ فاطمه سوری


28. مکان یابی بهینه مراکزآموزشی ( دوره دوم متوسطه ) آینده شهر سمنان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-16

سعید کامیابی؛ نعیمه السادات کاظمی


29. بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-28

زینب کرکه آبادی؛ محسن نجارزاده؛ ساسان مسعودی


30. رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران )

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-42

سعید کامیابی؛ هاشم نوروزی فرد؛ علی غفاری


34. بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-48

ناهید اسمعیل زایی؛ اسد اله بیات؛ محسن تاجیک


35. مکانیابی دفن زبالههای جامد شهر ساری با استفاده از الگوریتمهای فازی در محیط GIS&RS

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-63

همایون موتمنی؛ عبدالخالق ذاکریان؛ سینا مرزبانی


36. بررسی پایش شاخص عمودی خشکسالی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 64-71

قاسم کیخسروی؛ سهام میرزائی


37. بررسی نقش و عملکرد شهرهای میانی در توسعه اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-84

محسن تندیسه؛ محمد حسین سرائی؛ سید مصطفی حسینی


38. بررسی تغییرات توسعه شهری شهرستان بهبهان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست طی سالهای 1378 تا 1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 7-14

حسین اقدر؛ فاطمه محمد یاری؛ حمیدرضا پورخباز


40. بررسی نقش پوشش جنگلی در برآورد رسوب و فرسایش ویژه و هدر رفت ارتفاع خاک ( مطالعه موردی :حوزه آبخیز ایلام )

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-44

شهلا جهانی؛ کامران شایسته؛ عیسی سلگی؛ فاطمه حمیدی پور


41. شناسایی زمان مناسب گردشگری در شهرستان چابهار بر اساس شاخص های حرارتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-68

حسین صدر ناصری؛ سعید کامیابی


44. بررسی الگوهای توسعه کالبدی - فضایی شهر دزفول با استفاده از تکنیک های SWOT ، GIS و AHP

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-56

سید مصطفی حسینی؛ زهرا عباسی


46. بررسی الگوی بهینه پارکینگ منطقه سه شهرداری مشهد

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-80

فهیمه مینایی؛ معصومه حسینی؛ سید محمدرضا حسینی