موضوعات = کاربرد GIS
تعداد مقالات: 87
60. پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-38

ابوالفضل بهنیافر؛ محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی


63. تحلیل الگوی توسعه فیزیکی - کالبدی شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 67-88

سید هادی حسینی؛ معصومه حسینی


64. بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-107

زینب کرکه آبادی؛ هاشم نوروزی فرد


72. مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل )

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-38

مجتبی عمرانی دورباش؛ عطا غفاری گیلانده؛ فاطمه سوری


73. تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-56

جعفر موسی وند؛ زهره محمد گنجی؛ حسین محمدی دوست