موضوعات = کاربرد GIS
تعداد مقالات: 87
76. ارزیابی ژئوتوریسم حوضه آبریز کنگ خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 89-102

محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی