بررسی اجزاء پایگاه تبادل داده های مکانی GIS و اجرای آن برای سازمان نقشه برداری کشور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سمنان

موضوعات