برآورد و تعیین حجم عملیات (خاک برداری و خاک ریزی) در طرح های آماده سازی و تعیین مدل های کاربردی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نمونه موردی منطقه نمونه گردشگری طالقان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 شهرسازی،مدرس دانشکده معماری و شهرسازی سوره

2 کارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS&RS)

3 استادیار برنامه ریزی شهری

چکیده

چکیده:
در نظام برنامه ریزی شهری و فعالیت شهرسازی ، طرح آماده سازی به مجموعه عملیاتی به منظور فراهم نمودن زمین جهت احداث مسکن،خدمات و تاسیسات ، مطابق با قانون زمین شهری و آیین نامه‌های اجرایی و طرح تفصیلی-اجرایی توسعه‌های جدید شهری اتلاق می‌گردد.
در طرح آماده سازی، طراحی و تعیین شبکه معابر یا به اصطلاح زیرساخت ها که به مجموعه موارد مرتبط از جمله شیب معابر، دفع آب‌های سطحی ،تاسیسات وتجهیزات زیربنایی، عملیات خاکبرداری و... مربوط می شود، همواره هزینه بالایی در مرحله طراحی و اجرا به پروژه ها تحمیل می نماید. در این مقاله با استفاده از طرح مسئله(بالا بودن حساسیت و هزینه خاک برداری و خاکریزی) در طرح های آماده سازی ، ضرورت توجه به مبحث سیویل ، استفاده از مدل‌ها و روش های کاربردی در سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای تعیین حجم عملیات و نهایتا متره بیان شده است و اینکه اقدام بر پایه روش‌های قبلی اعم از دستی، نرم افزاری (اتوکدی ، ساب و...) نمی تواند روش مرسوم و مناسبی باشد. از اینرو با مدل سازی در محیط Model Builder نرم افزارهای GIS سعی شده محاسبات بسیار دقیق و در مراحل چندگانه حجم عملیات مشخص و ارائه گردد. محدوده مورد بررسی، منطقه نمونه گردشگری آسمان سو طالقان و مدل‌های انتخابی، مدل‌تحلیل فضایی، درونیابی و بحث 3D Analysis جهت تحلیل‌های سه بعدی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات