مکان یابی دستکاه های خودپرداز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS(مطالعه موردی شهر یزد)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه یزد

2 دانشگاه اهواز

3 شهرداری سمیرم

چکیده

مکانیابی یک فعالیت اقتصادی اعم از یک بنگاه خرده فروشی،کارخانه، مرکز خدماتی یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی یک بنگاه اقتصادی است، تا آنجا که این مساله می تواند تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاه باشد، زیرا هر بنگاه از لحاظ مکانی دامنه نفوذی دارد که اکثریت مشتریان خود را از داخل این محدوده جذب میکند.این محدوده با عنوان منطقه خدماتی یا تجاری شناخته می شود،توجه به مسئله مکان یابی بویژه برای مراکز و بنگاه های اقتصادی که ضمن افزایش ارائه خدمات به دنبال حداکثر کردن سود می باشند حائز اهمیت فراوان می باشد. از این رو بنگاه های اقتصادی همواره به دنبال ارائه روش ها و تکنیک های بهینه جهت تعیین و انتخاب مکان مناسب برای فعالیت و استقرار مراکز خدماتی بوده و هستند. دستگاه های خود پرداز به عنوان یک فن آوری الکترونیک در سالهای اخیر توانسته سود فراوانی را برای بانک ها به عنوان یکی از مراکز فعالیت اقتصادی داشته باشد که این امر توجه به مسئله مکان یابی این نوع کاربری های را برای بانک ها حائز اهمیت فراوانی ساخته است. براین اساس در این پژوهش به مکان یابی دستگاه های خودپرداز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر یزد پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق ضمن آنکه مکان های مناسب برای استقرار دستگاههای خودپرداز را در سطح شهر مشخص نمود ، نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان داد که به ترتیب شاخص دسترسی با وزن 354/0 و شاخص موقعیت دستگاه های خودپرداز موجود با وزن 106/0 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت در مکانیابی دستگاه های خودپرداز در سطح شهر یزد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات