بررسی راهبردی توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر ساری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

شهر، نگاهی نوین به زندگی جدید بشر و چشم انداز توسعه از ابعاد مختلف است، افزایش جمعیت شهری و بهره برداری از منابع محیطی مدیریت کارامد منابع را ضروی می سازد در چارچوب توسعه پایدار شهری توجه به شاخصهای محیطی اقتصادی و اجتماعی رشد هوشمند شهری اصل اساسی می باشد براین اساس ارزیابی پتانسیل ها و محدودیتهای اکولوژیک و توسعه سازگارا و متناسب با طبیعت استفاده از مصالح و مواد بومی تناسب جمعیت و منابع طبیعی در روند توسعه شهرها ضروری می باشد توسعه شهری پایدار پاسخی برای مقابله با این اثرات منفی است توسعه شهری ابعاد گسترده ای دارد و بسیاری از جوانب زندگی بشر را در بر می گیرد. با توجه به اینکه بیشترین رشد جمعیت شهری آینده جهان در کشورهای در حال توسعه خواهد بود ، دغدغه بیشتری برای نیل به توسعه پایداری شهری در این کشورها وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی راهبردی توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار شهری است. از طرفی چون عوامل داخلی ( قوت ها و ضعف ها ) و عوامل خارجی ( فرصت ها و تهدیدها ) بر توسعه شهر تاثیر می گذارند ، شناخت و میزان تاثیرگذاری آنها در بحث تدوین استراتژی توسعه شهر مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش سعی شده است به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی ، عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه شهر شناسایی شود و پس از ارزیابی عوامل تشکیل ماتریس سوات و برنامه ریزی استراتژیک کمی ، مناسب ترین استراتژی ها که عبارتند از ضرورت اصلاح ساختار فضایی شهر ساری در برنامه های فرادست، ارتقا سیستم حمل و نقل برای رشد صنعت گردشگری ، ضرورت اصلاح الگوی تقسیمات فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه برای کاربری های شهر ، برای شهر ساری انتخاب گردد. و در پایان برای رفع مسائل موجود ، راهبردها براساس ماتریس SWOT اولویت بندی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات