بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای وتکنیک های سنجش از دور به منظور بررسی بیابان زایی(مطالعه موردی: ریگ متین)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد

چکیده

چکیده :
آشکارساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در منابع طبیعی و آبخیزداری است. نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات میباشد، میتوان براساس تصاویر در دوره های زمانی متفاوت توسط نرم افزار سنجش از دور تهیه کرد. لازم به ذکر است که روشهای متفاوت و گوناگونی برای آشکارسازی تغییرات و تحولات کاربریها در مقالات مختلف ارائه شده است.
در مرحله اول تصاویر سال های 2002 و 2014 با استفاده از الگوریتم های مناسب از لحاظ هندسی و رادیومتریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه های آموزشی به صورت فازی در 6 و 7 کلاس کاربری اراضی به وسیله نرم افزار Erdas تهیه شد. سپس هر تصویر به طور جداگانه با استفاده از الگوریتم حداکثر مشابهت طبقه بندی شد .هر کدام از نقشه های تولید شده با یکدیگر مقایسه و در هر دوره زمانی نتایجی بدست آمد که بر اساس آن مهمترین تغییر مربوط به تغییر اراضی مرتعی به زمین های کشاورزی در حدود 3.1 درصد می باشد که این مسئله استفاده نا مناسب از اراضی را به منظور کشاورزی نشان می دهد و این امر نیز بیابانزایی را در منطقه تشدید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات