ساماندهی مکانی- فضایی پارکینگهای طبقاتی با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری در محیط GIS (نمونه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیده
مکان‌گزینی مناسب تأسیسات و تجهیزات شهری نیازمند تجزیه و تحلیل همه جانبه معیارهای دخیل در امر مسائل شهری می‌باشد. پارکینگ‌های شهری یکی از اجزای تجهیزات شهری بوده که مکان‌یابی مناسب آنها مستلزم در نظر گرفتن پارامترهای متعددی است که استفاده هرچه بیشتر از قابلیت های GIS و فنون تحلیل چند معیاری را ممکن می‌سازد. در همین راستا در تحقیق حاضر سعی شده است با انتخاب شهر اردبیل به عنوان مطالعه موردی، ترکیب مناسبی از معیارهای مطرح در مکان‌گزینی پارکینگ‌های طبقاتی فهرست شده و در چهار‌چوب مدل TOPSIS به کار گرفته شود. خروجی حاصل از استفاده مدل، به استخراج مکان های اولویت‌دار برای انتخاب مکان بهینه پارکینگ‌‌های طبقاتی منجر شده است. بررسی حاضر حاکی از آن است که مکان های اولویت‌دار معرفی شده، حاصل شرایط مطلوب به لحاظ سرجمع معیارهای مطرح در مکان‌گزینی پارکینگ‌های طبقاتی می‌باشد. این نتیجه در واقع مؤیدی بر قابلیت‌های مدل بکار گرفته شده در ارائه الگوی مناسب مکان‌یابی پارکینگ‌‌های طبقاتی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات