بررسی نقش و عملکرد شهرهای میانی در توسعه اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

موضوعات