ارزیابی توسعه گردشگری شهر آبگرم با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مراغه

2 گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور واحد بوئین زهرا

4 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور واحد رشت

چکیده

تمدن چند هزار ساله کشو در طی سالیان دراز، شرایط ویژه ای برای رشته‌های علمی مختلف ایجاد کرده است. یکی از عوامل محرک در جریان گردشگری باستان شناسی و آثار تاریخی می‌باشد. علاوه بر گذشته کشور شرایط طبیعی ویژه از جمله طبیعت زیبا، غارها و آب‌های گرم و... همه از عوامل جاذب گردشگر می‌باشند. یکی از شهرهایی که می‌تواند به نقطه گردشگری ویژه تبدیل شود شهر آبگرم در استان قزوین می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری داده‌ها از طریق بررسی‌های کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته است. با شناخت توان‌ها و قابلیت‌ها و محدودیت‌ها و نارسایی‌های گردشگری در شهر آبگرم، با تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل SWOT استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان دهنده آن است که شهر آبگرم با وجود بر خورداری از ظرفیت‌های خوب گردشگری، با کمبود امکانات زیربنایی، اقامتی، مسائل مدیریتی و تبلیغات مواجه است. از طرف دیگر، وجود زمینه‌های اشتغال، درآمدزایی، و سرمایه گذاری‌های خصوصی و دولتی از راهکارهای توسعه در امر گردشگری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات