بهینه‌سازی ضرایب منطقه‌ای فرمول تجربی فولر با برنامه ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک در حوزه‌های فاقد آمار به کمک داده‌های مکانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

3 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ااستان سمنان

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده

برای محاسبه دبی اوج سیلاب در حوضه‌های فاقد آمار یکی از روش‌های مورد استفاده، روش‌های تجربی است. از روش-های‌ تجربی که در این تحقیق استفاده شده است، روش فولر بوده که محاسن آن نسبت به سایر روش‌های تجربی ارائه دوره‌های مختلف سیلاب می‌باشد. در این تحقیق، مقایسه تکنیک‌های بهینه‌سازی برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌‌سازی ضرایب فرمول تجربی فولر بترتیب در محیط برنامه‌نویسی اکسل و متلب برای حوضه‌های منتخب منطقه هدف قرار داده شده است. بدین منظور آمار دبی حداکثر 24 ساعته 9 ایستگاه موجود در استان آذربایجان غربی با طول دوره آماری 21 سال مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج برتری روش الگوریتم ژنتیک و سپس برنامه‌ریزی خطی را نشان داد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های جستجوی هوشمند عملکرد روش‌های مرسوم را به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات