اقلیم جاده ای محور سمنان ساری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آموزش و پرورش

چکیده

حمل ونقل زمینی یکی از بخشهای مهم و زیر بنایی در اقتصاد هر کشور و منطقه می باشد که به صورت مختلف به شرایط جغرافیایی و اقلیمی بستگی دارد در صورت آگاهی از این عوامل می توان کمک ارزنده ای به ایمنی حمل و نقل در راستای کاهش خسارت های جانی و مالی ناشی از آن نمود .     اهدافی که در این پژوهش دنبال می شود 1- تشریح روشی جهت تعیین احتمال وقوع وضعیت های بحرانی و لغزندگی (NP1-NP9) در طول جاده  2- تعیین وضعیت ایمنی حد فاصل ایستگاه های هواشناسی با تحلیل آماری 4  ایستگاه هواشناسی .  در این پژوهش ، ایمنی شبکه حمل و نقل برون شهری محور سمنان – ساری به طول 200 کیلومتر با مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در روند پژوهش ، آمار ماهانه دما ، بارش و رطوبت پس ازدسته بندی ، طبقه بندی وهمگن سازی به منظور تعیین وضعیت اقلیمی هر یک از ماه های مورد مطالعه از ماتریس وضعیت های مختلف اقلیمی استفاده شد . پس از محاسبه احتمال وقوع هر یک از وضعیت های جوی طی دوره آماری در ایستگاههای مورد مطالعه ، نمودارهای آن از نرم افزار Excle استخراج ومورد تفسیر قرار گرفت .از مهمترین دستاوردهای این تحقیق طبقه بندی ایمنی جاده از لحاظ لغزندگی و یخبندان در ماه های سرد و گرم سال و تعیین محدوده های پرخطر می باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات