نقش کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 داتشگاه علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی

چکیده

کاداستر، سیستمی الکترونیکی است که با دقت، صحت و سرعت بالا در ارائه خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند، و تغییرات زیادی را بر حقوق ثبت موجب شده است برای اجرای کاداستر مشکلات زیادی در کشور وجود داشت که نامشخص بودن حدود مالکیت ها و سنددار نبودن بخش وسیعی از اراضی کشاورزی از جمله آن ها است. با این حال مزایا و منافع زیادی از زمان وضع و اجرای کاداستر در کشور صورت گرفته است که هدف در این پژوهش بررسی مزایا و رتبه بندی آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. شاخص ها در پژوهش با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است که امتیاز دهی این شاخص ها توسط 21 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ثبت در شهر سمنان انجام شده است. و در پایان جهت رتبه بندی این عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که جلوگیری از زمین خواری و تعرض و تصرف اراضی، تثبیت و شفافیت در مالکیت، غیر قابل جعل بود، کاهش حجم دعاوی ملکی و سرعت، دقت، کیفیت و به روز بودن اطلاعات ملکی بیشترین نقش کاداستر را از دیدگاه پاسخگویان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات