ارزیابی و تحلیل حریم خطوط فشار قوی برق در شهر سمنان با استفاده از تصاویر هوایی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی شهرسازی پردیس هنر دانشگاه سمنان.

3 گروه مهندسی شهرسازی پردیس هنر دانشگاه سمنان

چکیده

در صنعت برق حریم خطوط برق عبارت است از، محدوده فرضی در طرفین مسیر خطوط انتقال نیروی برق که به منظور حفظ و نگهداری خطوط جهت تداوم برق رسانی و همچنین پیشگیری از آسیب‌های انسانی ناشی از تشعشعات برق تعیین می‌شود. رعایت این حریم برای کلیه اشخاص ضروری است. حریم خطوط برق از نظر فنی از سه عامل مغناطیسی، مکانیکی و الکتریکی ناشی می‌شود و میزان و نحوه تعیین حریم خطوط انتقال نیروی برق در کشورهای مختلف متفاوت است و در هر کشور فواصل متفاوتی با توجه به عوامل دخیل در تعیین حریم وضع شده‌ است. در ایران میزان حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق براساس تصویب‌نامه شماره ۲۹۰۵۲ مورخ 8/۱۰/1347 تعیین شده ‌است. در این مقاله با استفاده از ضوابط و دستور العمل های اجرایی مسیر خطوط انتقال برق به بررسی وضعیت دکل ها و همچنین رعایت حریم های مربوطه در منطقه مورد مطالعه از شهر سمنان پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد بلحاظ رعایت حریم مصوب، اکثر دکل های برق در منطقه مورد مطالعه در وضع نسبتا مطلوبی هستند. نمونه هایی از مستندات بررسی شده شامل رعایت حریم و عدم رعایت حریم جهت رفع تجاوز به حریم بهمراه نقشه های مربوطه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها