بررسی اثرات گردشگری ورزشی بر توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS )

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. گروه تربیت بدنی .دانشکده علوم انسانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود . شاهرود . ایران

2 استادیار وعضو هیئت علمی ، گروه تربیت بدنی . دانشکده علوم انسانی.دانشگاه آزاد اسلامیی .واحد شاهرود. شاهرود. ایران

چکیده

 مقدمه:امروزه نقش ورزش در صنعت و رونق اقتصادی در شهر‌‌ها و مناطق غیر قابل انکار است و از سوی دیگر جذابیت فعالیت‌‌‌های ورزشی در نزد مردم بیش از گذشته است و یکی از سرگرمی‌‌‌ها و تفریح‌‌‌های مردم شده است هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات گردشگری ورزشی بر توسعه شهری می‌باشد
روش: تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی است . جامعه آماری را اساتید تربیت بدنی دانشگاه، کارشناسان تربیت بدنی، کارشناسان گردشگری و لیدر‌‌های تور‌‌های گردشگری شهرستان مهدی شهرتشکیل می‌دهند که به پرسشنامه‌‌‌های استاندارد به صورت دلبخواه پاسخ دادند . از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای توصیف مناطق گردشگری، اماکن ورزشی و محدوده مطالعاتی استفاده شد پس از جمع آ‌وری داده ها، برای بررسی روایی سازه متغیر‌‌های تحقیق و شاخصه‌ای برگرفته از آن ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، استفاده گردید.
یافته: نتایج تحلیل مدل نشان داد که مدل ارائه شده از برازش بالایی برخوردار است. از این رو گردشگری ورزشی بر پایداری شهری تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین با توجه به ضریب استاندارد مسیر مستقیم بین متغیرهای گردشگری ورزشی و  ابعادتوسعه پایدار، می‌توان با احتمال 99 درصد نتیجه گرفت گردشگری ورزشی بر توسعه پایدار در اماکن ورزشی شهرستان مهدی شهر تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی با افزایش یک واحد تغییر در گردشگری ورزشی، شاهد افزایش 0.93 واحدی در  ابعاد پایداری شهری هستیم
نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به تایید گویه ها بر اساس پرسشنامه تحقیق، گردشگری ورزشی بعنوان یکی ازنوع های گردشگری بر متغیر توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرستان مهدیشهر موثر است . از این رو کلیه متولیان امور، اعم از مردم ، مسئولین و ذی نفعان در زمینه توسعه گردشگری ورزشی و ظرفیت سازی در این زمینه  اقدامات لازم اعم از آموزش منابع انسانی ، فرهنگ سازی ، تهیه زیر ساخت های ورزشی مناسب و رویدادهای ورزشی جهت ایجاد برند گردشگری و بازاریابی و اطلاع رسانی در سطح ملی انجام گردد

کلیدواژه‌ها