نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سید عقیل ارائه الگوی بهینه مکانیابی خوابگاه دانشجویی با استفاده از GIS و روش AHP و اولویت بندی مکانی با روش SAW ( مورد مطالعه : منطقه 6 شهرداری تهران ) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • ارغان، عباس نقش فن آوری های نوین در طراحی مساکن روستایی ( مطالعه موردی : روستای هری کنده از دهستان گنج افروز ، بخش مرکزی ، شهرستان بابل ) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 39-56]

ب

 • بیطرف، علیرضا بررسی اجزاء پایگاه تبادل داده های مکانی GIS و اجرای آن برای سازمان نقشه برداری کشور [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • بهرامی، محبوبه ارائه الگوی بهینه مکانیابی خوابگاه دانشجویی با استفاده از GIS و روش AHP و اولویت بندی مکانی با روش SAW ( مورد مطالعه : منطقه 6 شهرداری تهران ) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • بهنیافر، ابوالفضل پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 29-38]

ت

 • تسلیم، سمانه تحلیل شاخصه ای کالبدی آسیب پذیری در چینی جاهای فرسوده شهری جهت مدیریت بحران ( مطالعه موردی : شهرستان مرودشت ، استان فارس ) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 7-28]
 • تقی زاده، الهام تحلیل شاخصه ای کالبدی آسیب پذیری در چینی جاهای فرسوده شهری جهت مدیریت بحران ( مطالعه موردی : شهرستان مرودشت ، استان فارس ) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 7-28]
 • تقوایی، مسعود تحلیل شاخصه ای کالبدی آسیب پذیری در چینی جاهای فرسوده شهری جهت مدیریت بحران ( مطالعه موردی : شهرستان مرودشت ، استان فارس ) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 7-28]

ح

 • حسینی، سید هادی تحلیل الگوی توسعه فیزیکی - کالبدی شهر مشهد [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 67-88]
 • حسینی، معصومه تحلیل الگوی توسعه فیزیکی - کالبدی شهر مشهد [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 67-88]

ر

 • رضائی عارفی، محسن ارزیابی ژئوتوریسم حوضه آبریز کنگ خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 89-102]
 • رضائی عارفی، محسن پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 29-38]

ز

 • زند مقدم، محمدرضا بررسی نقش پارک های آتشفشانی و ارزیابی اشکال ژئومورفیک آن به روش پرالونگ به منظور توسعه پایدار توریسم ( مطالعه موردی : آتشفشان سبلان ) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 57-66]

س

 • سوری، فاطمه مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل ) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]

ص

 • صدر ناصری، حسین بررسی نقش پارک های آتشفشانی و ارزیابی اشکال ژئومورفیک آن به روش پرالونگ به منظور توسعه پایدار توریسم ( مطالعه موردی : آتشفشان سبلان ) [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 57-66]

ع

 • عمرانی دورباش، مجتبی مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل ) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]

غ

 • غفاری گیلانده، عطا مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل ) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-38]

ق

 • قدس، محسن بررسی اجزاء پایگاه تبادل داده های مکانی GIS و اجرای آن برای سازمان نقشه برداری کشور [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]

ک

 • کامیابی، سعید مدیریت جغرافیایی سیلاب جهت مراقبت و نگهداری از شبکه حمل و نقل ریلی و زمینی ( مطالعه موردی : مسیر سمنان - گرمسار ) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 7-18]
 • کرکه آبادی، زینب بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 89-107]
 • کریمی، امید ارائه الگوی بهینه مکانیابی خوابگاه دانشجویی با استفاده از GIS و روش AHP و اولویت بندی مکانی با روش SAW ( مورد مطالعه : منطقه 6 شهرداری تهران ) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]

م

 • محمدی دوست، حسین تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-56]
 • محمد گنجی، زهره تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-56]
 • محمد نژاد، محمد ارزیابی ژئوتوریسم حوضه آبریز کنگ خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 89-102]
 • محمد نژاد، محمد پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 29-38]
 • موسی وند، جعفر تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 39-56]

ن

 • نوروزی فرد، هاشم بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری [دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 89-107]