نمایه نویسندگان

ا

 • اسمعیلی، فضل اله ظرفیت سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی با کاربرد GIS ( مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 69-90]
 • اسمعیل زایی، ناهید بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]

ب

 • بیات، اسد اله بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]

ت

 • تاجیک، محسن بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 39-48]

ح

 • حقیقت حسینی، عفت السادات کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS ) و ( AHP ) در اولویت بندی کاربری اراضی شهری با توجه به ابعاد کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]
 • حقیقت حسینی، عفت سادات بررسی سیرتاریخی جغرافیای پزشکی و نقش آن در توسعه پایدار کشور همراه با مثال کاربردی با استفاده از R-S [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • حقیقت حسینی، عفت سادات بررسی سیرتاریخی جغرافیای پزشکی و نقش آن در توسعه پایدار کشور همراه با مثال کاربردی در مورد مالاریا و زیکا با استفاده از R-S [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

خ

 • خداداد، مهدی ظرفیت سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی با کاربرد GIS ( مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان) [دوره 5، شماره 4، 1393، صفحه 69-90]

ذ

 • ذاکریان، عبدالخالق مکانیابی دفن زبالههای جامد شهر ساری با استفاده از الگوریتمهای فازی در محیط GIS&RS [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-63]

ص

 • صدر ناصری، حسین بررسی سیرتاریخی جغرافیای پزشکی و نقش آن در توسعه پایدار کشور همراه با مثال کاربردی با استفاده از R-S [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • صدر ناصری، حسین بررسی سیرتاریخی جغرافیای پزشکی و نقش آن در توسعه پایدار کشور همراه با مثال کاربردی در مورد مالاریا و زیکا با استفاده از R-S [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

غ

 • غفاری، علی رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران ) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-42]

ک

 • کاظمی، نعیمه السادات مکان یابی بهینه مراکزآموزشی ( دوره دوم متوسطه ) آینده شهر سمنان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • کامیابی، سعید مکان یابی بهینه مراکزآموزشی ( دوره دوم متوسطه ) آینده شهر سمنان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • کامیابی، سعید رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران ) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-42]
 • کیخسروی، قاسم بررسی پایش شاخص عمودی خشکسالی با استفاده از تکنیک سنجش از دور [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 64-71]
 • کرکه آبادی، زینب بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • کیکاوسی، مصطفی کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS ) و ( AHP ) در اولویت بندی کاربری اراضی شهری با توجه به ابعاد کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهر سمنان) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 13-24]

م

 • میرزائی، سهام بررسی پایش شاخص عمودی خشکسالی با استفاده از تکنیک سنجش از دور [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 64-71]
 • مرزبانی، سینا مکانیابی دفن زبالههای جامد شهر ساری با استفاده از الگوریتمهای فازی در محیط GIS&RS [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-63]
 • مسعودی، ساسان بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • موتمنی، همایون مکانیابی دفن زبالههای جامد شهر ساری با استفاده از الگوریتمهای فازی در محیط GIS&RS [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-63]

ن

 • نجارزاده، محسن بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 17-28]
 • نوروزی فرد، هاشم رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران ) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 29-42]