دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-102 
2. مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل )

صفحه 19-38

مجتبی عمرانی دورباش؛ عطا غفاری گیلانده؛ فاطمه سوری