دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1393 
4. بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری

صفحه 39-48

ناهید اسمعیل زایی؛ اسد اله بیات؛ محسن تاجیک