دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1394 
6. بررسی علت فرونشست زمین در دشت ارزوئیه

صفحه 89-98

محسن پور خسروانی؛ طیبه محمودی محمد آبادی؛ فاطمه سوری