دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، خرداد 1400، صفحه 7-107 
4. استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم کلونی مورچگان در سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 57-72

محسن قدس؛ حسین آقا محمدی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ علیرضا قراگوزلو؛ سعید بهزادی