دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، خرداد 1396 
3. بررسی کارایی تصاویر پرنده بدون سرنشین برای تولید مدل رقومی سطح

صفحه 25-39

نعیم میجانی؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ مجید کیاورز مقدم