اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

دکتر محمدرضا زند مقدم

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/361
zandmoghaddamyahoo.com
0982333654040

مدیر مسئول

دکتر سعید کامیابی

اقلیم دانشیار

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/329
saeidkamyabigmail.com
+982333654239

سردبیر

دکتر حسن فرجی سبکبار

(سیستم اطلاعات جغرافیایی)GIS دانشیار

rural.ut.ac.ir/members/09_dr_faraji.asp
hfarajiut.ac.ir
۲۱ ‎-‎ ۶۱۱۱۳۵۳۶98

ویراستار انگلیسی

فرشاد اقوامی

زبان انگلیسی 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/166
aghwamiyahoo.com
02333654040

زمین شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ساومیترا موکرجی

زمین شناسی استاد دانشکده علوم محیطی دانشگاه جواهر لعل نهرو ، دهلی نو -110067. هند

www.jnu.ac.in/Faculty/smukherjee/cv.pdf
saumitramail.jnu.ac.in
+91-11-26704312
0000-0001-6552-3628

علوم جغرافیایی

اعضای هیات تحریریه

دکتر جعفر جوان

جغرافیا استاد تمام گروه جغرافیا

jjavan.profcms.um.ac.ir/index.php/persian-publications
jjavanat.ac.ir
338807000

دکتر علی حاجی نژاد

hajei njad دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی

staff.guilan.ac.ir/ahajinejad/?lg=0
ahajinejadgmail.com
33690274

دکتر بیژن رحمانی

RAHMANI دانشیار دانشکده علوم زمین

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375244
b-rahmanisbu.ac.ir
2990562

دکتر سید اسکندر صیدایی

جغرافیا دانشیارگروه جغرافیا

s.seidaiygeo.ui.ac.ir
۳۷۹۳۳۱۳۲

کارشناس نشریه

رحیمه جوادیان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد

r.javadian95gmail.com
09914816001

ویراستار ادبی نشریه

امین پیر محمد زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری تخصصی

amin.pmzgmail.com
02333654239

اعضای هیات تحریریه

زینب کرکه آبادی

جغرافیای شهری دانشیار گروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری (دامنه جنوبی البرز مرکزی )، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

www.semnaniau.ac.ir/fa/profile-techer/377
z.karkehabadiyahoo.com
0233654239

عباس ارغان

جغرافیای روستایی دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران

semnaniau.ac.ir/fa/users/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86
abbas.arghanyahoo.com
02333654040

نقشه برداری

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویز ضیائیان

ziyaeeyan دانشیارگروه آموزشی ژئوانفورماتیک

gs.khu.ac.ir/cv/191/rsgis1000/
rsgis1000yahoo.com
86072789

دکتر محمدسعدی مسگری سقزلو

نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشیارنقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافی

profile.kntu.ac.ir/~mesgari
mesgarikntu.ac.ir
88877071

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عبدل رشید بن محمدشریف

سنجش از دور استاد دانشگاه پوترا مالزی

profile.upm.edu.my/rashidpls/en/profail.html
rashiditmagmail.com
0000-0003-4626-4995