نمایه کلیدواژه ها

ت

  • تحلیل سلسله مراتبی بهینه سازی مسیر خطوط حمل و نقل عمومی با استفاده از GIS با روش AHP - نمونه موردی: منطقه گلستان شهر اهواز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 7-14]

ح

  • حمل و نقل عمومی بهینه سازی مسیر خطوط حمل و نقل عمومی با استفاده از GIS با روش AHP - نمونه موردی: منطقه گلستان شهر اهواز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 7-14]

س

  • سیستم اطلاعات جغرافیایی بهینه سازی مسیر خطوط حمل و نقل عمومی با استفاده از GIS با روش AHP - نمونه موردی: منطقه گلستان شهر اهواز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 7-14]

م

  • مسیر یابی خطوط اتوبوس رانی بهینه سازی مسیر خطوط حمل و نقل عمومی با استفاده از GIS با روش AHP - نمونه موردی: منطقه گلستان شهر اهواز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 7-14]